Gebruiksvoorwaarden www.guynemerpaviljoen.be

VOF GUYNEMER biedt je deze website (www.guynemerpaviljoen.be) en de informatie erop aan op voorwaarde dat je, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder "informatie" verstaat VOF GUYNEMER’ teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid

VOF GUYNEMER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien je ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij VOF GUYNEMER, Brugseweg 126, 8920 Langemark. VOF GUYNEMER heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat VOF GUYNEMER de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging.
VOF GUYNEMER noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze website is bestemd voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren.
Gebruik en reproductie van fotomateriaal zijn uitdrukkelijk verboden.
De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan VOF GUYNEMER of het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle, die hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. De toewijzing van intellectuele eigendomsrechten en de eigendomsrechten op de ter beschikking gestelde informatie werd contractueel vastgelegd tussen het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle, VOF GUYNEMER en de websiteleverancier WITSO uit Staden.
Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met VOF GUYNEMER, Brugseweg 126, 8920 Langemark-Poelkapelle.

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. VOF GUYNEMER controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat VOF GUYNEMER de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen VOF GUYNEMER en de uitbaters van deze sites.
VOF GUYNEMER aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van VOF GUYNEMER verwijst.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De gegevens die VOF GUYNEMER langs deze website van de bezoekers ontvangt, worden opgenomen in de bestanden van VOF GUYNEMER. Zij dienen uitsluitend om de door hen gevraagde informatie te verstrekken en om onze dienstverlening te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht om je gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe schrijf je naar VOF GUYNEMER, Brugseweg 126, 8920 Langemark-Poelkapelle of mail je naar info@guynemerpaviljoen.be.